Spørgsmål og svar

FAQ Betaling

Hvordan ændrer jeg acontobeløb?
Kontakt din administrator/boligselskab vedrørende ændringer af acontoindbetalingsbeløbet.


Hvad gør jeg ved tilbage- og efterbetaling?
Kontakt din administrator/boligselskab ved spørgsmål vedrørende tilbage- og efterbetaling.

FAQ Indsigelse

Hvordan gør jeg indsigelse mod varmeregnskabet?
Eventuel indsigelse mod varmeregnskabet skal skriftligt være indgivet til ejer/administrator med meddelelse om, hvilke punkter indsigelsen omfatter, senest seks uger efter modtagelsen af varmeregnskabet.

FAQ Varmt vand

Hvorfor figurerer mit varmtvandsforbrug både i varme- og brugsvandsregnskabet?
Når dit varmtvandsforbrug både figurerer i varme- og brugsvandsregnskabet, er det, fordi du i varmeregnskabet kun betaler for opvarmningen til det varme vand. Selve vandet betales over brugsvandsregnskabet.


Hvad er værelses- /haneandele?
I h.t. Lejelovens §37 (Kapitel VII om varmebetaling m.v.) skal det varme vand fordeles efter værelses-/haneandele, såfremt der ikke er monteret varmtvandsmålere. Der er i loven ikke fremsat regler om, at der skal være opsat varmtvandsmålere.

Ifølge Velfærdsministeriets Cirkulære om lejeloven nr. 213 af 04/04/1979 stk. 15 vedr. Udgifter til varmt vand skal fordelingsnøglen se således ud:

Håndvask – 1 andel
Bruser – 2 andele
Badekar – 3 andele
Køkkenvask – 3 andele
Pr. værelse – 1 andel

For erhvervs- og forretningslokaler må der eventuelt fastsættes særlige andele.

FAQ Varme

Hvad er udsat beliggenhed?
I henhold til Bekendtgørelse nr. 563 af 02-06-2014 fremgår det, at der skal foretages korrektion for det forøgede varmetab, som er i yderligt beliggende lejemål. Såfremt leverandøren af varmeregnskabet ikke er oplyst om andet, vil faktorerne fastsættes efter erfaringstal ud fra ejendommens byggeår. Hvis ejendommen er renoveret, vil der blive taget behørigt hensyn for dette.

(Henvisning til Kontrolmanualen, hvor skemaet over netop din ejendom findes)


Hvornår kan jeg forvente at modtage mit varmeregnskab?
I henhold ti lejelovens §40 skal varmeregnskabet være lejeren i hænde senest 4 mdr. fra varmeregnskabsårets udløb eller 3 mdr. efter at udlejeren har modtaget endelig afregning fra varmeforsyningen.


Hvad er teknisk faktor?
Denne faktor er udtryk for radiatorens varmeydelse, hvilket vil sige: Jo større radiator, des større faktor. Ved montagen af varmefordelingsmålerne bliver alle radiatorer opmålt. Udover længde og højde på en radiator er det tillige af stor betydning for den enkelte faktor, hvor mange plader og lameller der er i dybden på radiatoren. En pladeradiator kan være opbygget kun af plader eller med et antal lameller imellem.

De aflæste enheder skal ganges med den tekniske faktor, så får du forbruget for den enkelte radiator.


Hvad er grundgebyr varme?
Under grundgebyr varme fordeles en del af varmeudgiften efter en fast fordelingsnøgle (arealet). Denne udgift dækker varmetab fra forsyningsanlægget samt rørledningstab.


Kan jeg sammenligne mit forbrug med eksempelvis min nabos forbrug?
En sammenligning af varmeforbruget med en nabo eller en anden beboer i en tilsvarende lejlighed er ikke relevant – selv ikke med to helt ens lejligheder – idet de enkelte beboeres forbrugsmønster kan variére betydeligt.

Bestemmende faktorer for varmeforbruget er bl.a.

 • udluftningsgrad
 • indstilling af temperatur på de enkelte radiatorer
 • ønske om komfort
 • radiatorstørrelse
 • radiatorens placering i lejligheden m.m.

Bare en enkelt grads forskel på lejlighedernes rumtemperatur vil give et stort udsving i de målte forbrug.


Hvad er EMO?
Energimærkningsordning er en lovpligtig udgift for udarbejdelse af energiplan samt kontrolmåling af varmeanlægget m.v., så dette kører så energivenligt og økonomisk som muligt.


Hvad er skæringsdato?
Hvis dit varmeregnskab eksempelvis løber over perioden 1. februar 31. januar, så vil skæringsdatoen være 1. februar.

FAQ Målere

Hvorfor kan de tekniske faktorer ændre sig?
Hvis dimensioneringsfaktorerne for varmefordelingsmålere i årevis har været opført uændret i varmeregnskabet, og der så pludselig benyttes andre faktorer til afregningen, er det ikke en fejltagelse eller ligefrem en målefejl, men det har alt efter situationen forskellige årsager. Læs mere her.


Hvad sker der, hvis en måler/radiator tildækkes?
Hvis en måler tildækkes, vil den typisk registrere mere end normalt, og dette vil resultere i en større varmeregning. Det er derfor aldrig en god idé at tørre tøj på en radiator. Ligeledes kan det heller ikke anbefales, at man har møbler som sofaer, reoler etc. placeret helt op af radiatoren, da det forhindrer, at luften kan cirkulere rundt om måleren. Når varmen “holdes inde” vil måleren også registrere et højere varmeforbrug.


Hvorfor viser min måler meget mindre end det, der står på varmeopgørelsen?
Den elektroniske varmefordelingsmåler nulstiller sig automatisk ved skæringsdatoen, så det forbrug du kan se på måleren, er den aktuelle visning – altså forbruget fra skæringsdatoen og frem til aflæsningsdatoen.


Hvad gør jeg, hvis en måler bliver defekt?
Hvis der er et varmemesterkontor i ejendommen, skal du henvende dig der, ellers til din afdelingsformand eller ejendomsadministrator.


Hvorfor tæller måleren, selv om jeg har lukket for radiatorventilen?
Hvis du aldrig har haft åbnet for en radiator, men der alligevel er registreret et varmeforbrug på måleren, må vi henvise til, at så snart en ventil er bare få år gammel, kan den som regel ikke lukke helt tæt, hvorved der fremkommer en sivning af varme, der retfærdiggør den lille målerregistrering. I specielt enstrengede radiatoranlæg kan der forekomme tilbageløb til radiatoren gennem returen i bunden af radiatoren. Dette sker, selv om radiatorventilen på fremløbet er lukket.


Hvad er overfyldning på en fordampningsmåler?
Der vil i sagens natur altid fordampe væske fra en fordampningsmåler – især i sommerperioden. Brug af brændeovn kan også medføre øget fordampning, hvis målerens bagplade bliver varmet op. For at imødegå den ekstra fordampning er målerglassene forsynet med såkaldt overfyldning.

FAQ Aflæsning

Kan jeg selv kontrollére mit årsforbrug på den elektroniske måler?
Du kan sagtens selv kontrollére dit årsbrug ved hjælp af betjeningsvejledningen, som du kan finde under Download.

 


Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan være hjemme på aflæsningsdagen?
Så vil der være én opfølgende årsaflæsningsdag kort tid efter hovedaflæsningsdatoen.


Hvorfor er det vigtigt at give aflæseren adgang?
Hvis vi ikke får adgang ved årsaflæsningen, vil dit forbrug blive skønnet. Hvis du har boet i ejendommen i flere år, vil dit forbrug blive skønnet ud fra tidligere år, men hvis du er nyindflyttet, vil varmeforbruget blive skønnet ud fra de øvrige lejemål i ejendommen.
Bemærk venligst, at målerforbrugene er fordelingsal til fordeling af den samlede udgift til alle beboere i ejendommen. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt over for de andre, hvis du ikke giver adgang ved årsaflæsningen.


Hvorfor er der flere målere på min opgørelse end i min bolig?
Har du fået udskiftet en varmemåler midt i regnskabåret, vil forbruget på den gamle måler blive tillagt forbruget fra den nye måler. Hvis den gamle måler var så defekt, at den ikke kunne vise et forbrug, vil forbruget på den gamle måler blive beregnet ud fra graddage.
Husk, du skal gange det aflæste forbrug med den tekniske faktor samt faktoren for udsat beliggenhed for at få det nøjagtige forbrug. Begge dele fremgår af varmeopgørelsen.


Hvad gør jeg, hvis jeg skal flytte?
Du skal kontakte dit ejendomskontor/administrator. Efter aftale kan formularen rekvireres her.

FAQ Kontrolmanual

Hvad er en kontrolmanual?
I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997 om kontrol med varmefordelingsmålere §7 skal varmeleverandøren etablere et kontrolsystem. Kontrolsystemet skal sikre, at der anvendes korrekt måleskala og væskeampuller til beregning af varmeforbrug. Endvidere skal det sikre, at varmeleverandøren vedligeholder sine varmefordelingsmålere på fornuftig måde og i overensstemmelse med målerleverandørens forskrifter.

Kontrolmanualen er lovbefalet!


Hvilke oplysninger kan jeg finde i kontrolmanualen?

 • Stamdata for afdelingen
 • Korrektionsfaktorer for udsat beliggenhed
 • Værelses- /haneandele
 • Tekniske korrektionsfaktorer
 • Fotodokumentation (montage)
 • Betjeningsvejledninger
 • Procedure for aflæsning af målere
 • Tekniske data for målere
 • Relevante typegodkendelser
 • Overensstemmelseserklæring
 • Varmeanlæggets dimensionering
 • Demo-fordelingsregnskab